Nếu thí sinh chưa có điểm tổng kết năm lớp 12, thì thí sinh điền điểm tổng kết học kỳ I.
Hoặc tổng điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12