ĐĂNG KÝ BẰNG KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Hoặc tổng điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12