Điện thoại thường trực Hội đồng tuyển sinh: 02433 840707.