1. Tra cứu theo họ và tên: Thí sinh điền đầy đủ họ và tên.

2. Tra cứu theo ngày tháng năm sinh: dd/mm/yyyy.

Điện thoại trực tuyển sinh: 024.85822318.