KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019

 

LỊCH  TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

TT Nội dung công tác Đơn vị chủ trì Đơn vị tham gia Thời gian thực hiện
I. Lịch xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia
1 Các trường ĐH, CĐ, TC nhận tài khoản để cập nhật thông tin tuyển sinh của trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT Trường ĐH, CĐSP, TCSP Vụ GDĐH Cục CNTT Trước ngày 15/3
2 Các trường ĐH, CĐ, TC công bố Đề án tuyển sinh năm 2018 và cập nhật thông tin tuyển sinh của trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT  Trường ĐH, CĐSP, TCSP Vụ GDĐH Cục CNTT Trước ngày 20/3
3 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh; Sở GDĐT, Điểm thu nhận hồ sơ Các đối tượng dự thi THPT Từ 1/4 đến 20/4
4 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP tải dữ liệu thí sinh ĐKXT từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để tham khảo Trường  ĐH, CĐSP, TCSP Vụ GDĐH, Cục CNTT Từ 10/5 đến 31/5
5 Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở GDĐT Thí sinh Sở GDĐT Trước ngày  20/5
6 Sở GDĐT gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đến các trường ĐH, CĐSP, TCSP Sở GDĐT Trường ĐH, CĐSP, TCSP Trước ngày 01/6
7 Các trường ĐH tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh Trường ĐH, CĐSP, TCSP Thí sinh Sở GDĐT Trước 17 giờ 00 ngày 18/7
8 Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường Thí sinh Trường ĐH, CĐSP, TCSP Trước ngày 23/7
9 Các trường báo cáo kết quả xét tuyển thẳng Trường ĐH, CĐ, TC Vụ GDĐH Trước 17 giờ 00 ngày 24/7
10 Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên Vụ GDĐH Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ GDTX, Thanh tra, Vụ Pháp chế, Cục nhà giáo và QLCBGD Các trường ĐH, CĐSP, TCSP Trước ngày  18/7
11 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường Trường ĐH, CĐSP, TCSP Vụ GDĐH Trước ngày  19/7
12 Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ Vụ GDĐH, Cục CNTT,Sở GDĐT Từ 19/7 đến 17 giờ 00 ngày 26/7
13 Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ Vụ GDĐH, Cục CNTT,Sở GD ĐT Từ 19/7 đến 17 giờ 00 ngày 28/7
14 Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu) Thí sinh Điểm thu nhận hồ sơ Trước 17 giờ 00 ngày 30/7
15 Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT Sở GDĐT, Điểm thu nhận hồ sơ Thí sinh Trước 17 giờ 00 ngày 31/7
16 Thực hiện quy trình xét tuyển  đợt 1 theo Quy chế  tuyển sinh Trường ĐH, CĐSP, TCSP Vụ GDĐH, Cục CNTT, Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ GDTX Từ 3/8 đến 17 giờ 00 ngày 5/8
17 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 Trường ĐH, CĐSP, TCSP Thí sinh, Vụ GDĐH Trước 17 giờ 00 ngày 6/8
18 Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 Thí sinh,Trường ĐH, CĐSP, TCSP Vụ GDĐH Trước 17 giờ 00 ngày 12/8 (tính theo dấu bưu điện)
19 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT Trường ĐH, CĐSP, TCSP   Trước 17 giờ 00 ngày 16/8
20 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 10 ngày so với ngày xét tuyển) Trường ĐH, CĐSP, TCSP Vụ GDĐH,Cục CNTT,Cục QLCL ,Vụ GDTH Từ ngày 22/8
21 Xét tuyển điểm thi THPT  Đợt 2 HĐTS Ban thư ký Từ 06 – 16/8
22 Công bố trúng tuyển Xét tuyển điểm thi THPT Đợt 2 HĐTS Ban thư ký Ngày 17/8
23 Thí sinh xác nhận nhập học đợt 2 (gửi Giấy chứng nhận điểm thi gốc) HĐTS Ban thư ký Trước 20/8
24 Xét tuyển điểm thi THPT  Đợt 3 HĐTS Ban thư ký Từ 18 – 30/8
25 Công bố trúng tuyển Xét tuyển điểm thi THPT Đợt 3 HĐTS Ban thư ký Ngày 31/8
26 Thí sinh xác nhận nhập học đợt 3 (gửi Giấy chứng nhận điểm thi gốc) HĐTS Ban thư ký Từ 01 – 03/9
27 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP xét tuyển bổ sung và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định (đ khoản 1 Điều 13) Trường ĐH, CĐSP, TCSP Vụ GDĐH, Cục CNTT, Cục QLCL, Vụ GDTH Đến tháng 12/2018
28 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2018 Trường ĐH, CĐSP, TCSP Vụ GDĐH Trước ngày 31/12/2018
II. Lịch Xét tuyển học bạ THPT
29 Nhận Hồ sơ xét tuyển Học bạ THPT – đợt 1 HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Từ 01/4 – 15/7
30 Công bố trúng tuyển Xét tuyển Học bạ THPT – đợt 1 HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Trước 17 giờ 00 ngày 18/7
31 Nhận Hồ sơ xét tuyển Học bạ THPT – đợt 2 HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Từ 18/7 – 05/8
32 Công bố trúng tuyển Xét tuyển học bạ THPT – đợt 2 HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Trước 17 giờ 00 ngày 06/8
33 Thí sinh XN nhập học Học bạ đợt 1, 2 (gửi Giấy chứng nhận điểm thi gốc nếu có) HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Trước 17 giờ 00 ngày 12/8 (tính theo dấu bưu điện)
34 Nhận Hồ sơ xét tuyển Học bạ THPT – đợt 3 HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Từ 06 – 16/8
35 Công bố trúng tuyển Xét tuyển Học bạ THPT Đợt 3 HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Ngày 17/8
36 Thí sinh XN nhập học Học bạ đợt 3 (gửi Giấy chứng nhận điểm thi gốc) HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Trước 17 giờ 00 ngày 18/8 (tính theo dấu bưu điện)
37 Nhận Hồ sơ xét tuyển theo học bạ – đợt 4 HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Ngày 18 – 30/8
38 Công bố trúng tuyển Xét tuyển Học bạ THPT Đợt 4 HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Ngày 31/8
39 Thí sinh XN nhập học Học bạ đợt 4 (gửi Giấy chứng nhận điểm thi gốc) HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Trước 17 giờ 00 ngày 05/9 (tính theo dấu bưu điện)
40 Xét tuyển từ đợt 5 trở đi: công bố trước mỗi đợt xét tuyển 10, đến kết thúc tuyển sinh.      
III. Thời gian nhập học
41 Thí sinh trúng tuyển nhập học đợt 1,2 HĐTS Ban đón tiếp Ngày 18-20/8
42 Thí sinh trúng tuyển nhập học đợt 3 HĐTS Ban đón tiếp Ngày 06/9

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019