TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019

 

LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

(Áp dụng tại trường Đại học Lâm nghiệp)

TT Nội dung công tác Đơn vị chủ trì Đơn vị tham gia Thời gian thực hiện
I. Lịch xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia      
1 Các trường ĐH, CĐ, TC nhận tài khoản để cập nhật thông tin tuyển sinh của trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT Trường ĐH, CĐSP, TCSP  

Vụ GDĐH, Cục CNTT

 

Trước ngày 11/3

2 Các trường ĐH, CĐ, TC công bố Đề án tuyển sinh năm 2019 và cập nhật thông tin tuyển sinh của trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT       Trường ĐH, CĐSP, TCSP Vụ GDĐH, Cục CNTT Từ 11 – 18/3
3 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh; nhập thông tin ĐKDT, ĐKXT đợt 1 vào cổng thông tin của Bộ GD&ĐT Sở GDĐT, Điểm thu nhận hồ sơ Các đối tượng dự thi THPT Từ 01 – 20/4
4 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP tải dữ liệu thí sinh ĐKXT từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để tham khảo Trường ĐH, CĐSP, TCSP Vụ GDĐH, Cục CNTT Từ 10 – 31/5
5 Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở GDĐT Thí sinh Sở GDĐT Trước ngày  20/5
6 Sở GDĐT gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đến các trường ĐH, CĐSP, TCSP Sở GD&ĐT Trường ĐH, CĐSP, TCSP Trước ngày 01/6
7 Các trường ĐH tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh Trường ĐH, CĐSP, TCSP Thí sinh Sở GDĐT Trước 17 giờ 00 ngày 18/7

 

8 Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường Thí sinh Trường ĐH, CĐSP, TCSP Trước ngày 23/7
9 Các trường báo cáo kết quả xét tuyển thẳng Trường ĐH, CĐ, TC Vụ GDĐH Trước 17 giờ 00 ngày 24/7
10 Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe Vụ GDĐH Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ GDTX, Thanh tra, Vụ Pháp chế, Cục nhà giáo và QLCBGD, Các trường ĐH, CĐSP, TCSP Trước ngày  21/7
11 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường Trường ĐH, CĐSP, TCSP  

Vụ GDĐH

 

Trước ngày  22/7
12 Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ Vụ GDĐH, Cục CNTT, Sở GDĐT Từ 22 – 29/7
13 Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ Vụ GDĐH, Cục CNTT, Sở GD ĐT Từ 22 – 31/7
14 Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu) Thí sinh Điểm thu nhận hồ sơ Trước 17 giờ 00 ngày 02/8
15 Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT Sở GDĐT, Điểm thu nhận hồ sơ Thí sinh Trước 17 giờ 00 ngày 03/8
16  

Thực hiện quy trình xét tuyển  đợt 1 theo Quy chế  tuyển sinh

 

Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
Vụ GDĐH, Cục CNTT, Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ GDTX Từ ngày

06 – 08/8

17 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 Trường ĐH, CĐSP, TCSP Thí sinh, Vụ GDĐH  Ngày 09/8

 

18 Thí sinh xác nhận nhập học

đợt 1

Thí sinh Trường ĐH, CĐSP, TCSP Vụ GDĐH Trước 15/8 (tính theo dấu bưu điện)
19 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT Trường ĐH, CĐSP, TCSP   Trước 19/8
20 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 10 ngày so với ngày xét tuyển) Trường ĐH, CĐSP, TCSP Vụ GDĐH, Cục CNTT, Cục QLCL, Vụ GDTH Từ ngày 09/8

 

21 Xét tuyển điểm thi THPT  Đợt 2 HĐTS Ban thư ký Từ 09 – 19/8
22 Công bố trúng tuyển Xét tuyển điểm thi THPT Đợt 2 HĐTS Ban thư ký Ngày 19/8
23 Thí sinh xác nhận nhập học đợt 2 (gửi Giấy chứng nhận điểm thi gốc) HĐTS Ban thư ký Trước 20/8
24 Xét tuyển điểm thi THPT  Đợt 3 HĐTS Ban thư ký Từ 20 – 30/8
25 Công bố trúng tuyển Xét tuyển điểm thi THPT Đợt 3 HĐTS Ban thư ký Ngày 31/8
26 Thí sinh xác nhận nhập học đợt 3 (gửi Giấy chứng nhận điểm thi gốc) HĐTS Ban thư ký Từ 01 – 03/9
27 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP xét tuyển bổ sung và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định (đ khoản 1 Điều 13) Trường ĐH, CĐSP, TCSP Vụ GDĐH, Cục CNTT, Cục QLCL, Vụ GDTH Đến tháng 12/2018
28 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2018 Trường ĐH, CĐSP, TCSP  

Vụ GDĐH

 

Trước ngày 31/12/2018
II. Lịch Xét tuyển học bạ THPT      
29 Nhận Hồ sơ xét tuyển Học bạ THPT – đợt 1 HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Từ tháng 01 – 15/7
30 Công bố trúng tuyển Xét tuyển Học bạ THPT – đợt 1 HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Trước ngày 18/7

 

31 Nhận Hồ sơ xét tuyển Học bạ THPT – đợt 2 HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Từ 19/7 – 08/8
32 Công bố trúng tuyển Xét tuyển học bạ THPT – đợt 2 HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Trước ngày 09/8
33 Thí sinh XN nhập học Học bạ đợt 1, 2 (gửi Giấy chứng nhận điểm thi gốc nếu có) HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Trước 17 giờ 00 ngày 12/8 (tính theo dấu bưu điện)
34 Nhận Hồ sơ xét tuyển Học bạ THPT – đợt 3 HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Từ 09 – 19/8
35 Công bố trúng tuyển Xét tuyển Học bạ THPT Đợt 3 HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Ngày 20/8
36 Thí sinh XN nhập học Học bạ đợt 3 (gửi Giấy chứng nhận điểm thi gốc) HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Trước 17 giờ 00 ngày 25/8 (tính theo dấu bưu điện)
37 Nhận Hồ sơ xét tuyển theo học bạ – đợt 4 HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Từ 20 – 30/8
38 Công bố trúng tuyển Xét tuyển Học bạ THPT Đợt 4 HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Ngày 31/8
39 Thí sinh XN nhập học Học bạ đợt 4 (gửi Giấy chứng nhận điểm thi gốc) HĐTS Ban Thư ký tuyển sinh Trước 17 giờ 00 ngày 05/9 (tính theo dấu bưu điện)
40 Xét tuyển từ đợt 5 trở đi: công bố trước mỗi đợt xét tuyển 10, đến kết thúc tuyển sinh.      
III. Thời gian nhập học      
41 Thí sinh trúng tuyển nhập học đợt 1 HĐTS Ban đón tiếp Ngày 21/7/2019
42 Thí sinh trúng tuyển nhập học đợt 2 HĐTS Ban đón tiếp Ngày 17/8/2019